Terug naar overzicht

ALV

Tennis- en padelvereniging Elckerlyc
5-10-2020 19:30 - 5-10-2020 20:30

Het bestuur nodigt u uit voor een Algemene Leden Vergadering van de Tennis- en Padelvereniging Elckerlyc
Agenda Algemene Leden Vergadering Tennis en Padelvereniging Elckerlyc
Datum: maandag 5 oktober 2020
Tijd: 19.30 uur
Plaats: clubhuis
Het voorstel tot statutenwijziging treft u hierbij aan. De overige bijbehorende stukken ontvangt 14 dagen voor de vergadering.

Agenda:

 • Opening door de voorzitter de heer Koemeester.
 • Bepalen of er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor agendapunt 3 (minimaal 350 – 400)
 • Wijziging statuten en huishoudelijk reglement.

Toelichting:
In verband met ontwikkelingen in wet- en regelgeving, eisen van de KNLTB en de realisatie van padelkooien en daarbij behorende padelspelende leden stelt het bestuur voor om de statuten te wijzigingen conform de concept akte van statutenwijziging (zie bijlagen). Het bestuur doet ook een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement.

De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering . Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Van de aanwezige leden moet vervolgens twee derde instemmen met de aanpassingen.

Indien er niet voldoende leden aanwezig zijn voor deze wijzigingen van de statuten zal het agendapunt in de komende algemene ledenvergadering (op 16 november 2020) opnieuw worden geagendeerd. Op dat moment is besluitvorming mogelijk ongeacht het aantal aanwezige leden, waarbij nog steeds twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen voor aanpassing moet zijn.

 • Vaststellen verslag ALV 2019 + Bijzondere Ledenvergadering over nieuwe banen en verlichting nov.2019
 • Verslag kascommissie
 • Financieel verslag penningmeester
 • Vaststellen begroting 2020/2021 (bijlage)
 • Benoemen leden nieuwe kascommissie
 • Aftredende bestuursleden.
  Aftredend is Martin Bouquet (penningmeester)
  Verkiezing nieuwe bestuursleden
  Verkiesbaar zijn: Alfred Veerman (penningmeester) en Nathalie Isken (RTC)
 • Bespreken en vaststellen voorstel Elckerlyc rookvrij. Door Marc Overmars en Han Koppelaar
 • Rondvraag
 • Sluiting
  Terug naar overzicht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 430 411 (van het clubhuis)

Tennis & Padel vereniging Elckerlyc

Van IJsendijkstraat 64
1442 CR Purmerend